Lovpligtige oplysninger

Havregården er en selvejende institution med en bestyrelse valgt af forældrene.

Skolen er godkendt og under tilsyn af Undervisningsministeriet
i henhold til ”Lov om friskoler og private grundskoler m.v.”

Særlige tilhørsforhold

Havregården er ikke bundet af politiske eller religiøse tilhørsforhold.

Foto

Ved elevens indskrivning på Havregården indhenter vi tilladelse fra forældre/elever til at benytte fotos af elever på skolens hjemmeside og facebook. Se dataforordning.

Dataforordning

Skolens oplysningspligt ved indsamling af personoplysninger om elever og forældre 

Havregården Kost- og Dagskole, Havregårdsvej 24, 3250 Gilleleje Tlf. 48318407 / info@havregaarden.dk 

 1. Vi er den dataansvarlige - hvordan kontakter du os?

  Vi kan kontaktes på tlf. nr. 48318407 samt på e-mailadresse: info@havregaarden.dk Skolens CVR. nr. er 23790718. 

 2. Formålene med, og retsgrundlaget for, behandling af dine personoplysninger
  Vi behandler dine oplysninger for at kunne opfylde vores forpligtigelser som skole, der følger af friskoleloven og dertil hørende regler. Eksempelvis indhenter vi elev- og forældreoplysninger i forbindelse med en elevs optagelse på skolen for at kunne søge statstilskud. 

 3. Kategori af personoplysninger
  Vi behandler overordnet alene almindelige oplysninger som fx navn, adresse mv., men i enkelte tilfælde behandler vi også særlig kategori af personoplysninger (følsomme oplysninger) som fx helbredsoplysninger om barnet. Dette sker efter indhentelse af konkret samtykke hertil. 

 4. Modtagere eller kategori af modtagere
  Som udgangspunkt er det alene skolen, der modtager og anvender personoplysninger, som vi har om en elev eller forældre. Skolen har retningslinjer for, hvornår en medarbejder har adgang til personoplysninger om elever og forældre. Skolen har en it-sikkerhedspolitik, som beskriver håndtering af it-sikkerheden på Havregården og fastsætter krav til skolens it-sikkerhedsniveau. Endvidere har skolen en itsikkerhedshåndbog, som personalet skal følge. Vi videregiver også oplysninger til Undervisningsministeriet og andre offentlige myndigheder, når vi er forpligtet efter reglerne herom. Skolen bruger også eksterne leverandører i forhold til fx elektroniske behandling af data (Se oversigt over databehandlere). Disse eksterne parter behandler alene vores personoplysninger i henhold til den instruks, som fremgår af en databehandleraftale, som skolen har indgået med leverandøren. 

 5. Opbevaring af personoplysninger
  Skolen opbevarer personoplysninger i henhold til retningslinjer på området. Overordnet opbevarer vi alene personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde vores forpligtigelser som skole. 

 6. Retten til at trække samtykke tilbage
  Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor af pkt. 1. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. 

 7. Dine rettigheder
  Efter databeskyttelsesregler har en registreret en række rettigheder i forhold til skolens behandling af personoplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Ret til at se oplysninger (indsigtsret) Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig og en række andre oplysninger. Skolen kan tage et gebyr for dette arbejde. Dette skal være et rimeligt gebyr under hensyn til de administrative omkostninger ved at give de pågældende oplysninger. Datatilsynet skriver på deres hjemmeside, at den private dataansvarlige kan kræve 10 kr. for hver påbegyndt side, men at betalingen ikke kan overstige 200 kr. 1 Ret til berigtigelse Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig rettet. Ret til sletning I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. 1 https://www.datatilsynet.dk/borger/mine-rettigheder/indsigt/ 3 Ret til begrænsning af behandling Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine oplysninger. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen – må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. Ret til indsigelse Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. Ret til at transmittere Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden uden hindring. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

 8. Klage til Datatilsynet
  Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, som vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.
Tilsyn

Tilsyn med kostskolemiljøet

Socialtilsyn Hovedstaden (Frederiksberg) fører tilsyn med kostskolemiljøet i medfør af serviceloven og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Tilsynsenheden kommer 2 gange årligt, anmeldt og uanmeldt. 
Se tilsynsrapport fra 2018 her
Se tilsynsrapport fra 2019 her
Se tilsynsrapport fra 2020 her
Se godkendelse 2015 her 

Tilsyn med undervisningenLine Drechsler Schmidt er skolens certificerede tilsynsførende.
Se tilsynserklæring maj 2020
Link til Undervisningsministeriets datavarehus, hvor man bl.a. kan se karakterfordeling og -gennemsnit for landets skoler. (Vælg grundskolen)

Fødevarestyrelsens tilsynLink til skolens smiley-rapport

Arbejdstilsynet
Havregården har fået en grøn smiley 2017, hvilket er et signal om, at skolen har orden på arbejdsmiljøet. Den grønne smiley gælder i fem år.

Evaluering og opfølgning

Alle elever har individuelle faglige og sociale mål

Individuelle mål og evaluering
Vi holder statusmøde to gange årligt, hvor socialforvaltningen, eleven, forældre/værge og Havregården (kontaktlærer + socialrådgiver) deltager. Inden statusmødet udarbejder vi, i samarbejde med eleven, en udviklingsbeskrivelse, der tager udgangspunkt i elevens faglige, sociale og følelsesmæssige progression og trivsel.  

Støtte 
Havregården søger årligt speicalundervisningsmidler i Undervisningsministeriet til de elever, hvor der vurderes et behov enten individuelt eller i klassen. Herudover søger vi midler til ekstra støtte hos den anbringende kommune. Det kan være både støtte i undervisningen, fritiden eller begge dele. Havregården sørger for den rette støtteperson til opgaven. Støttepersonen leverer skriftligt dokumentation for sit arbejde med eleven, så vi løbende kan vurdere elevens udbytte af støtten. 

Udviklingssamtaler
Kontaktlæreren holder løbende samtaler med kontakteleven for på den måde at sikre elevens trivsel og følge op på de enkelte delmål (sociale og faglige), der er defineret i samarbejde med eleven.

Skole-hjem-samtaler  
Hvert år, en lørdag i oktober, afholder vi skole-hjem-samtaler, hvor vi inviterer forældrene til et klassemøde med lærerne og til individuelle samtaler vedr. de enkelte fag. Udover den årlige skole-hjem-samtale sender vi jævnligt nyhedsbreve fra klasserne til forældrene, og elevens kontaktlærer har løbende telefonisk kontakt med forældrene i forhold til elevens sociale liv og undervisning. 

Fokusmøder
Efter behov afholder vi fokusmøder, der handler om den enkelte elev. Her går vi i dybden med særlige udfordringer, så vi kan finde de bedst mulige pædagogiske redskaber til at hjælpe den enkelte elev fagligt og socialt. På fokusmøderne deltager alle relevante omdrejningspersoner om den elev, fokusmødet vedrører.

Supervision
Hele personalet, uanset arbejdsfunktion, modtager supervision internt af skolens egene psykologer eller eksternt. Supervisionen foregår både individuelt og på teams, fx klasseteams, så vi kan varetage elevernes faglige og sociale behov bedst muligt. 

Evaluering af skolens samlede undervisning
Havregårdens Klasselærerråd holder ugentlige møder, hvor både den enkelte elev og den samlede undervisning drøftes. På pædagogiske møder evaluerer vi altid efter fx lejrture, skitur, arrangementer osv. Evalueringer bruges ved næste planlægning, så arrangementet (el. andet) bliver så gennemarbejdet og professionelt som muligt.

Undervisningsmiljø
Seneste trivselsundersøgelse blandt Havregårdens elever er fra august 2020
Resultatet fra undersøgelsen kan ses her

Undervisningsplaner
Bestyrelsen
Bestyrelsen

Havregården Kost- og Dagskole er en selvejende institution med en bestyrelse valgt af forældrekredsen.
Bestyrelsen består pr. oktober 2020 af: 

 • Formand: Jonas Witt Hansen (formand, tidligere elevrepræsentant) 
 • Næstformand: Ebbe R. Madsen (skolekredsen, pædagogisk sagkyndig)
 • Bestyrelsesmedlem: Tine Lydolph (skolekredsen, pædagogisk sagkyndig)
 • Bestyrelsesmedlem: Carl Jensen (forældrerepræsentant) 
 • Bestyrelsesmedlem: Justine Gad (forældrerepræsentant)
 • Suppleant: Flemming Jensen 
 • Suppleant: Lone Wedel

Skolens vedtægter 

Værdigrundlag

Kerneydelse og undervisning:

Det vil vi - og sådan gør vi

Havregården Kost- og Dagskole er et læringsfællesskab, hvor trivsel og udvikling går hånd i hånd. Målet er livsduelighed, og folkeskolens afgangseksamen er et vigtigt skridt på vejen.


Det overordnede mål for et ophold på Havregården Kost- og Dagskole er livsduelighed - at eleven bliver klar til at skabe sig et godt liv med uddannelse og selvforsørgelse. Det kræver udvikling. En meget stor del af vores elever er fagligt langt bagefter deres jævnaldrende, når de starter hos os. Mange har haft meget fravær i skolen, de fleste har skiftet skole flere gange, og en del lider af skolevægring.

Vi møder desværre rigtig mange børn og unge, der fuldstændig har mistet lysten til at lære noget - og troen på, at de kan. Det er dér, vi starter.

 

Læringslyst er en forudsætning

På Havregården Kostskole tror vi fuldt og fast på, at alle børn er født nysgerrige. Alle har en naturlig lyst til at lære - og når vores elever har mistet den undervejs, er det vores opgave som skole at hjælpe dem med at finde ind til nysgerrigheden igen. At genskabe læringslysten.

I virkeligheden er det simpelt. Vi ved, at succesoplevelser giver lyst til mere. Derfor tager vi udgangspunkt i den enkeltes potentiale frem for at dyrke en fejlfinderkultur. Og så tilrettelægger vi en tryg, struktureret hverdag, hvor både undervisning og fritid giver hver enkelt elev optimale muligheder for faglig, personlig og social udvikling på alle parametre.

Vi arbejder med en anerkendende tilgang og ser læring som en social proces. Vi ved fra mere end 50 års erfaring, at eleverne lærer langt hurtigere, når de tør møde verden med åbne øjne. Derfor er det helt fundamentalt, at vores elever ser sig selv som en del af et positivt fællesskab, hvor vi behandler hinanden med respekt. Det lærer de på Havregården - og det tager de med sig videre i livet.

 

Afgangseksamen er et skridt på vejen

Det skolefaglige mål på Havregården Kostskole er folkeskolens afgangseksamen - og at vores elever bliver klar til at tage en ungdomsuddannelse. For os handler det om at give hver enkelt elev 'nøglen' til den næste dør. Den behøver ikke at være lavet af guld og 12-taller. Det vigtigste er, at den kan åbne de rigtige døre til elevens fremtid.