Målgruppe

Havregården Kost- og Dagskole optager elever med behov for et miljøskift på baggrund af skolemæssige, familiemæssige og/eller sociale problematikker.


Vi optager

 • normaltbegavede børn og unge i 6. - 10. klasse fra 11 år til 18 år. (Ifølge 'Lov om frie grundskoler' skal kostelever være fyldt 11 år og/eller gå i 6. klasse. Det faglige niveau i vores yngste klasse spænder fra ca. 3.- 6. klasse)
 • kostelever, der er henvist af kommunerne iht. SEL § 52, A eller 52,3,7
 • dagelever, både henviste og ikke henviste elever
 • kun elever, som har en vis grad af motivation for at komme på kostskole


Vi har særlig gode erfaringer med elever

 • der er usikre på sig selv og har lavt selvværd
 • der har været udsat for mobning
 • som har manglet positive oplevelser med sociale relationer
 • som har behov for, at der bliver taget særlig hensyn til den enkeltes udfordringer i skolen
 • der er kommet fagligt bagud (ofte flere år) og har følt sig fagligt og socialt udenfor i skolen
 • der er blevet en del af et alternativt ungemiljø, der er vurderet som uhensigtsmæssigt ift. elevens trivsel og udvikling
 • der har tilsidesat egne behov for at kunne drage omsorg for forældre og søskende, fx på grund af forældres sygdom, misbrug o. lign.
 • der har mistet en forælder
 • der er belastet efter forældres svære skilsmisse
 • hvis forældre lider af psykisk sygdom, PTSD, handicaps eller anden alvorlig sygdom
 • hvor elevens relation til forælderen/forældrene er blevet uhensigtsmæssig tæt, på en måde som har forhindret elevens udvikling og naturlige frigørelse, ansvar og selvstændighed
 • som har isoleret sig fra omverden igennem længere tid


Vi optager ikke


Elever med betydelige adfærdsmæssige vanskeligheder

 • hvor der ses et gentagende mønster i elevens handle- og adfærdsmønster, som er præget af vold og trusler
 • med hyppig selvskadende adfærd, fx cutting i et omfang og karakter som kræver psykiatrisk bistand eller tilbagevendende besøg på skadestue
 • hvor der har været tale om gentagne selvmordsforsøg eller hyppige selvmordstanker


Elever med kriminalitetsproblemer

 • hvor eleven har banderelationer eller tilhørsforhold til kriminelt miljø
 • i form af adfærdsmønster med groft hærværk
 • hvor der bliver beskrevet et mønster af gentagne episoder med tyveri eller andre lovovertrædelser


Med misbrugsproblematik eller brug af hash og andet

 • hvor eleven er involveret i handel og formidling af stoffer
 • hvor brug af alkohol/hash har et omfang, så det vurderes at blive vanskeligt for eleven at undvære det i hverdagene
 • hvor eleven er i gang med eller har behov for misbrugsbehandling


Med psykiske lidelser og udviklingsforstyrrelser

 • hvor det er vurderet, at eleven har behandlingskrævende følelsesmæssige og personlighedsmæssige vanskeligheder
 • som har behov for en meget specialiseret specialpædagogisk indsats som følge af diagnosticeret ADHD, autisme eller andre udviklingsforstyrrelser
 • diagnosticeret med skizofreni eller anden form for psykose
 • som ikke er i stand til at samarbejde omkring medicinering, hvis det er vurderet, at der er et behov herfor (f.eks. Ritalin)
23. Køkken

Visitation

Vores visitationsudvalg mødes én gang om ugen

Se vores visitationsprocedure
August 93 Copy

Pris og ydelse, kostelev

På Havregården Kost- og Dagskole tilbyder vi et kostskoleophold med en fast betaling

Hvad koster et kostskoleophold?