Visitationsprocedure

Visitationsudvalget består af Havregårdens socialrådgiver, psykolog, afdelingsleder på skoledelen og en afdelingsleder fra bogruppen. Visitationsudvalget mødes en gang om ugen.


Procedure, trin for trin

1. Sagsbehandleren fra kommunen kontakter Havregårdens socialrådgiver pr. telefon og drøfter en evt. kommende elev. På det foreliggende vurderer vi, om den unge umiddelbart kan rummes og udvikle sig i Havregårdens rammer. Hvis vurderingen er positiv, beder vi om at få tilsendt relevante papirer til målgruppevurdering og vurdering af udviklingsperspektiv.

2. Vi modtager akter fra sagsbehandler. Visitationsudvalget samles en gang hver uge til en grundig gennemgang og vurdering af indkomne børn og unge.

3. Opmærksomhedspunkter vil bl.a. være:

 • Funktionsniveau
 • Kompetencer ift. vores rammer og miljø
 • Skolegang
 • Forbrug/misbrug
 • Kriminalitet
 • Kognitive funktioner
 • Familiemæssig baggrund
 • Egen motivation
 • Alder
 • Vurdering af støttebehov, særligt i opstartsfasen
 • Hvordan vil den kommende elev påvirke fællesskabet og den eksisterende elevgruppe

4. Hvis vi vurderer, at vi kan tilbyde eleven en plads på Havregården, inviterer vi elev, forældre, og sagsbehandler til et visitationsmøde.

5. På et visitationsmøde fremviser vi skolens fysiske rammer, og vi taler dybere ind i elevens perspektiv og motivation. Vi er nysgerrige på elevens eget perspektiv på at skulle bo og gå i skole på Havregården. Vi bringer også forældrene i spil i forhold til forventninger, samarbejde og Havregårdens rammer, værdier og struktur.

6. Den endelige beslutning bliver ikke taget på dagen, da eleven og familien skal have muligheden for at komme hjem og tænke over, om de ønsker at vælge Havregården til.

7. Når familien melder tilbage, laver vi konkrete aftaler om opstart og andre praktiske spørgsmål.

8. Når Havregården har sagt ja til en ny elev, udarbejder vi et internt arbejdspapir, hvor vi kort beskriver, hvad der har været udslagsgivende for, at vi har optaget eleven. Det gør vi for skriftligt at kunne begrunde en optagelse i tilfælde af, at nye problematikker folder sig ud under opholdet på Havregården.    

Spørgeguide til visitationsmøder

Vi arbejder til stadighed på at forbedre vores visitationsprocedure. I øjeblikket er vi ved at udvikle en ny spørgeguide til visitationsmøder, som sikrer, at vi kommer 'hele vejen rundt' og foretager en gensidig forventningsafstemning.

Spørgeguiden kommer til at indeholde spørgsmål om:

Elevens funktionsniveau
 • Kan eleven indgå i et socialt fællesskab?
 • Kan eleven indgå i sociale relationer med andre elever?
 • Kan eleven indgå i sociale relation med andre voksne?
 • Evne til egen omsorg?
 • Evne til egen hygiejne?
 • Evne til at indgå i skolens rammer?
 • Evne til at transportere sig fra hjem til skole m.v. ?
 • Evne til at overholde aftaler?

 

 • Udviklingspotentiale i forhold til ovenstående: Vurderer vi, at eleven skole- og fritidsmæssigt har et udviklingspotentiale i Havregårdens rammer?
Kompetencer i forhold til Havregårdens rammer og miljø
 • Evne til at stå op om morgenen?
 • Evne til at indgå i undervisning/skolegang?
 • Evne til at indgå i Havregårdens husorden?
 • Evne til at samarbejde om egne problematikker?

 

 • Udviklingspotentiale i forhold til ovenstående: Vurderer vi, at eleven skole- og fritidsmæssigt har et udviklingspotentiale i Havregårdens rammer?
Tidligere skolegang
 • Hvordan har skolegangen indtil nu set ud?
 • Mange skoleskift?
 • Hvor længe har eleven evt. ikke gået i skole?
 • Hvad har eleven succes med i skolen?

 

 • Udviklingspotentiale i forhold til ovenstående: Vurderer vi, at eleven skolemæssigt har et udviklingspotentiale i Havregårdens rammer?
Forbrug/misbrug
 • Har eleven et dagligt forbrug af rusmidler, der har overtaget fokus fra dagligdagen?
 • Skyldes forbruget en manglende diagnose, forkert/manglende medicinering, ”dobbelt diagnose”?
 • Brug af stimulanser (spiritus, hash/stoffer, cigaretter, snifning af deodoranter mm.). I hvilket omfang?
 • Vurderer vi, at det vil påvirke de andre elever og miljøet på Havregården?
 • Hæmmer det dagligdagen, så det er svært for eleven at indgå i skolens struktur?
 • Hvis der er tale om et dagligt misbrug, kan vi ikke optage eleven.

 • Udviklingspotentiale i forhold til ovenstående:
 • Forbruget har ikke et omfang (fx dagligt), så det har overtaget fokus, men er fx hash et par gange om md.
 • Eleven skal være villig til at samarbejde omkring ikke at ryge hash (el. andet) eller at udtrappe.
Kriminalitet
 • Er eleven i et mønster af kriminelle handlinger (og er fx blevet sigtet for kriminalitet gentagne gange)?
 • Har eleven relation til kriminelle bander?
 • Er eleven få gange blevet taget for simpelt butikstyveri? Eller har stjålet en cykel/knallert?
 • Har eleven lavet simpelt hærværk?
 • Kan eleven se sin egen andel i det?
Kognitive funktioner

Kognitive funktioner er en samling af mentale færdigheder, som gør det muligt at forstå omverdenen og fungere i den.

 • Hvilke personlige, faglige og sociale ressourcer har eleven?
 • I hvilket omfang kan eleven koncentrere sig generelt?
 • Hvordan modtager eleven informationer?
 • Hvordan handler eleven på informationer?
 • Hvordan er elevens hukommelse?
  • I forhold til skolefag og socialt?
  • I forhold til indlæring?
 • Struktur: Er eleven i stand til at strukturere sin hverdag?
 • Overblik: Kan eleven organisere sig?
 • Kan eleven selv tage initiativ?

 

 • Udviklingspotentiale i forhold til ovenstående:
 • Vurderer vi, at eleven skole- og fritidsmæssigt har et udviklingspotentiale i Havregårdens rammer?
Familiemæssig baggrund
 • Kan eleven være hjemme, hos plejefamilie eller lignende i ferier? (Alternativt 365-ordning)
 • Misbrugende forældre?
 • Skilsmisse?
 • Sygdom i familien?
 • Psykisk sygdom?
 • Hvordan er relationen barn/forældre?
 • Tab af forældre? (dødsfald i familien)
Egen motivation
 • På en skala på 1-10, hvor motiveret er eleven for at starte hos os?
 • Kan eleven sætte ord på?
 • Hvilke forventninger/krav har eleven til at gå på Havregården?
 • Hvilke forventninger har eleven til at gå i skole?
 • Hvad ønsker eleven at blive bedre til?
 • Hvilke forandringer ønsker eleven, at der skal ske?
 • Ved eleven, hvorfor han/hun skal på Havregården?
Elevens alder
 • Modenhed ift. alder?
 • Alderssvarende?
 • Jo yngre, vi får eleven, jo mere kan vi nå at skabe udvikling og forandring.
 • Udsigt til længde af opholdet / tilsvarende forventninger til udvikling og forandring.
Vurdering af støttebehov, særligt i opstartsfasen
 • Har eleven fx haft meget skolefravær og isoleret sig i hjemmet, kan overgangen til en kostskole være meget svær - her kan evt. være behov for støtte.
Påvirkning af fællesskabet og den eksisterende elevgruppe
 • Hvordan indgår eleven i sociale relationer med andre elever?
 • Hvordan vurderer vi, at eleven passer ind i eksisterende sociale fællesskaber?